Dutch - Terms & Conditions

Heroic Recordings
Nieuwe Uitleg 29
2514 BR ‘s-Gravenhage
Nederland
Telefoon: +31 (0)6 421 62 154
E-mail: [email protected]
Web: www.heroic.family
BTW-identificatienummer: NL854919211B01
KVK-nummer: 62689878 KvK ’s-Gravenhage (Koningskade 30)

ALGEMENE VOORWAARDEN (versie 20 December 2017)

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Artiest: is een uitvoerend kunstenaar in de zin van de Wet op de naburige rechten, welke vertegenwoordigd wordt door de Opdrachtnemer.

Opdrachtnemer: een VOF naar Nederlands recht, genaamd "Heroic", gevestigd Nieuwe Uitleg 29, 2514 BR te ‘s-Gravenhage, tevens handelend onder de namen: Heroic Recordings, Heroic Audio, Rockforce Records, Heroic Management;

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Heroic opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe Opdrachtgever Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven, c.q. die voortvloeiend uit, danwel verband houdend met de opdracht door Opdrachtnemer voor Opdrachtgever worden verricht, c.q. die verband houdend met de opdracht door Opdrachtnemer voor Opdrachtgever behoren te worden verricht, een en ander in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattend de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.

Overeenkomst: elke overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, mondeling of schriftelijk, tot het verrichten van Werkzaamheden.

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn exclusief van toepassing op alle Werkzaamheden en Overeenkomsten.

1.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen.

1.3 Eventuele andere algemene voorwaarden dan de in artikel 1.1 bedoelde algemene voorwaarden zijn tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer niet van toepassing.

2. Totstandkoming Overeenkomst

2.1 Een Overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer, zowel schriftelijk als mondeling, zijn vrijblijvend.

2.2 Opdrachtgever retourneert een schriftelijk aanbod tot een Overeenkomst door Opdrachtnemer binnen 14 dagen volledig ondertekend aan Opdrachtnemer.

2.3 Indien Opdrachtnemer niet binnen 14 dagen van Opdrachtgever een rechtsgeldige aanvaarding heeft ontvangen, zoals bedoeld in artikel 2.2, komt het aanbod door Opdrachtnemer te vervallen.

3. Betaling

3.1 Betaling van het aan Opdrachtgever gefactureerde bedrag dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, in Nederlandse valuta, door middel van storting ten gunste van een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening en zonder enig recht op korting of verrekening.

3.2 Indien Opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn heeft betaald, raakt hij bij het verstrijken van die termijn terstond in verzuim en is hij, zonder dat nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, over het gefactureerde bedrag vanaf dat moment de wettelijke handelsrente, en indien deze niet geldt, de gewone wettelijke rente verschuldigd tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke Opdrachtnemer heeft.

3.3 Alle kosten, ontstaan ten gevolge van buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 250,-.

3.4 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

4. Aansprakelijkheid

4.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk jegens Opdrachtgever voor schade, van welke aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan, behoudens in het geval van duidelijke opzet en grove schuld van Opdrachtnemer. In het geval dat op de Opdrachtnemer enige aansprakelijkheid zou rusten, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het aan de Opdrachtgever gefactureerde bedrag exclusief BTW, wettelijke (handels)rente en buitengerechtelijke kosten.

4.2 Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk in het geval vanverlies, diefstal en/of schade van of aan de Opdrachtgever toebehorende gelden of goederen.

4.3 Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan en verlies van zaken die

door Opdrachtnemer en/of door haar aangewende derden aan Opdrachtgever beschikbaar zijn gesteld. Tevens is Opdrachtgever aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van zaken die gebruikt zijn tijdens het optreden van de Artiest. Indien Opdrachtgever bepaalde verplichtingen ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst overdraagt aan derden, blijft Opdrachtgever primair

verantwoordelijk voor de uitvoering van deze verplichtingen

4.4 In het geval van overmacht, zoals omschreven in artikel 6, zullen alle reeds gemaakte kosten ten behoeve van het optreden voor eigen rekening zijn. Partijen vrijwaren elkaar van iedere aanspraak terzake.

4.5 Indien Opdrachtgever handelt in strijd met deze algemene bepalingen of de specifieke bepalingen van het optreden, heeft Opdrachtnemer het recht haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten.

4.6 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft bij de uitvoering van deze Overeenkomst, behoudens in het geval van overmacht, zal zij verplicht worden een boete aan de wederpartij te betalen overeenkomstig het bedrag dat Opdrachtnemer aan Opdrachtgever gefactureerd heeft voor het betreffende optreden (inclusief BTW).

5. Ontbinding

5.1 Partijen zijn gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder schadeplichtig te worden in het geval van:

5.1.1 faillissement van een der partijen;

5.1.2 surseance van betaling van Opdrachtgever;

5.1.3 gegronde twijfel van Opdrachtnemer aan het vermogen van Opdrachtgever om tijdig (aan) haar verplichtingen te voldoen.

5.2 Indien bovenstaand geval zich voordoet, is een eventuele vordering aan

Opdrachtgever direct opeisbaar.

6. Overmacht

6.1 De volgende onvoorziene omstandigheden zullen voor partijen als overmacht gelden:

6.1.1 niet voorzienbaar overheidsbevel, anders dan als het gevolg van het niet verkrijgen van vergunningen.

6.1.2 arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte of ongeval van Artiest;

6.1.3 surseance, oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden;

6.2 In geval van een overmachtsituatie zijn partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden door schriftelijke mededeling aan de wederpartij.

6.3 Het terzake het voorwerp van een Overeenkomst niet voldoen aan de vereiste publiekrechtelijke vereisten, waaronder het niet (tijdig) verkrijgen van een vergunning of ontheffingen, levert geen overmacht op.

7. Radio, TV en Internationale optredens

7.1 Opdrachtnemer heeft het recht tot 15 dagen voor datum optreden te annuleren, zonder tot enige schadeloosstelling of boetebetaling gehouden te zijn, indien er op de dag van het optreden door de Artiest radio-, televisie- en/of geluidsopnamen moeten worden vervaardigd.

7.2 Opdrachtnemer heeft het recht tot 15 dagen voor datum optreden te annuleren, zonder tot enige schadeloosstelling of boetebetaling gehouden te zijn, indien de Artiest ten behoeve van internationale contractuele verplichtingen (waaronder, maar niet beperkt tot: boeking of tour) fysiek niet of slechts bezwaarlijk op het te annuleren optreden kan zijn, mits deze internationale contractuele verplichtingen niet bekend waren tijdens het aangaan van de Overeenkomst.

8. Artiest en optreden

8.1 Opdrachtgever zal de showtime, alsmede eventuele de soundchecktijden, aan Opdrachtnemer voorleggen. De uiteindelijke tijden worden door Opdrachtnemer middels de Overeenkomst bevestigd.

8.2 Opdrachtgever stuurt een routebeschrijving terzake de locatie van het optreden. Deze routebeschrijving wordt samen met de Overeenkomst retour gestuurd.

8.3 Opdrachtgever draagt zorg voor een professioneel PA systeem 3 of 4 weg actief met voldoende capaciteit voor de gehele zaal of locatie en het aantal bezoekers, zodat op iedere luister positie een toepasselijk volume over het volledige audiospectrum zonder vervorming kan worden weergegeven.

8.4 Opdrachtgever stelt Opdrachtnemer uiterlijk 14 dagen voor aanvang van het optreden schriftelijk op de hoogte van eventuele beperkingen ten aanzien van het geluidsniveau.

8.5 Opdrachtgever draagt zorg voor een professionele lichtshow bediend door een professionele lichttechnicus die een show kan uitlichten.

8.6 Vanaf de aankomst tot en met het vertrek van de Artiest dient er namens Opdrachtgever een contactpersoon aanwezig te zijn en ter beschikking te staan van Opdrachtnemer. Deze contactpersoon dient volledig op de hoogte te zijn van alle (met het optreden samenhangende) zaken.

8.7 Tijdens de soundcheck mag er geen publiek (met uitzondering van personeel) aanwezig zijn.

8.8 Indien Opdrachtgever geluid- en/of beeldopnamen wenst te maken van het optreden, is voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer nodig. In het geval Opdrachtgever met toestemming van de Opdrachtnemer geluids- en/of beeldopnamen van Artiest heeft gemaakt, zal Opdrachtgever op verzoek van Opdrachtnemer kosteloos een kopie van de opnamen aan Opdrachtnemer verstrekken welke opnamen door Opdrachtnemer gebruikt kunnen worden voor promotionele doeleinden.

8.9 Opdrachtgever verklaart op de hoogte te zijn van de prestaties van Artiest en erkent dat de inhoudelijke samenstelling van het optreden en de presentatie daarvan door Artiest bepaald wordt.

8.10 De Opdrachtgever garandeert dat vóór, tijdens en ná het optreden minimaal de door de Artiest in het boekingscontract schriftelijk opgegeven cateringeisen in de kleedkamer aanwezig zijn.

8.11 De Opdrachtgever garandeert dat de door de Artiest schriftelijk opgegeven lichten geluidsinstallaties en aanvullende apparatuur in verband met het optreden, en eventuele sound-checks tijdig vóór aanvang van het optreden aanwezig zullen zijn en aan de door de Artiest opgegeven specificaties zal voldoen.

8.12 Het podium dient voor de Artiest fysiek goed bereikbaar te zijn.

8.13 Het podium dient overdekt te zijn, tenzij door partijen anders schriftelijk is overeengekomen.

9. Veiligheid

9.1 Opdrachtgever waarborgt de veiligheid van de Artiest voor, tijdens en na het optreden, onder andere door plaatsing van stevige dranghekken en/of soortgelijke middelen om het publiek op afstand te houden over de gehele breedte van het podium. Dranghekken en/of soortgelijke middelen voor het podium dienen van stevige afstandhouders te worden voorzien, of geschaard te worden geplaatst om verschuiven te voorkomen. Iedere schade aan apparatuur, en andere eigendommen van de Artiest of de door de Artiest ingehuurde materialen, veroorzaakt door publiek, de Opdrachtgever of diens personeel, is voor rekening van Opdrachtgever. Bij schade aan de door de Artiest ingehuurde apparatuur, wordt de Opdrachtgever door het verhuurbedrijf direct aansprakelijk gesteld. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de Artiest het optreden verantwoord en onder veilige omstandigheden kan uitvoeren. Hieronder wordt in ieder geval verstaan: voldoende beveiliging tegen het toebrengen van lichamelijk of geestelijk letsel van de Artiest, de gasten van

de Artiest en tegen materiële schade aan de apparatuur.

10. Intellectuele Eigendom

10.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, voor zover op die producten in juridische zin rechten bestaan of kunnen ontstaan.

10.2 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten, al dan niet met inschakeling van derden, te verstrekken, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

10.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Opdrachtnemer.

10.4 Opdrachtgever verplicht zich tot de juiste afdracht aan BUMA/STEMRA met betrekking tot de exploitatie van auteursrechten, tenzij Opdrachtgever deze vergoeding rechtstreeks aan Opdrachtnemer afrekent. De Opdrachtgever verplicht zich tot de juiste afdracht aan SENA met betrekking tot de exploitatie van naburige rechten.

11. Sponsoring

11.1 Een Overeenkomst en/of het optreden van Artiest zullen niet gesponsord worden door of verbonden worden aan een product of (rechts)persoon zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. Tevens komen partijen overeen dat Opdrachtgever de Artiest niet kan en niet zal verplichten tot welk promotioneel optreden of interview dan ook, zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

12. Uitleg van de algemene voorwaarden
12.1 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands en in het Engels. Bij eventuele geschillen over de uitleg van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst beslissend.

13. Toepasselijk recht en forumkeuze
13.1 Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, alsmede alle daaruit eventueel voortvloeiende rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen terzake de in artikel 13.1 bedoelde Overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen, worden met uitsluiting van andere gerechtelijke instanties beslecht door de daartoe bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage.